David Hamono

“Hard to wake someone who believes their eyes are already open.”